Huurvoorwaarden

1. Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW, uitgebreide omniumverzekering met vrijstelling die overeenkomt met de te stellen waarborg ten bedrage van € 1.050, 00 (uitgezonderd luifel en interieur: nooit verzekerd !), uitgebreide reisbijstandsverzekering.

Dieselverbruik, Ad Bleu- en Gasverbruik is steeds ten laste van de huurder.  Levering en aflevering na reis steeds met volle dieseltank (inclusief Ad Bleu) en 2 volle gasflessen (verschil wordt verrekend ten laste van de huurder vermeerderd met een vaste kost van € 50).

De kilometers zijn beperkt tot 2200 km per week. Extra kilometers worden aangerekend aan € 0, 20 inclusief BTW. Onbeperkte kilometers vanaf 3 weken verhuring.

Bij niet-reiniging van de motorhome worden volgende bedragen aangerekend : reiniging interieur € 75, Toiletcassette € 50 en de afvaltank € 50.

Reiniging door de huurder gebeurt in geen enkel geval in een carwash (uitgezonderd CARWASH VOSSENBERG, Vossenbergstraat 3, 3650 Dilsen – Stokkem), met een hogedrukreiniger of schuurmiddelen.

Alle gelden dienen worden voldaan op rekening van VOS CAMPER BE19 3632 3954 8412.

Bij het opmaken van de verhuurovereenkomst dient een voorschot van 30 % van de huurprijs te worden voldaan. De reservering is pas definitief als het voorschot betaald is. Het saldo van de huurprijs moet uiterlijk 4 weken voor vertrek worden voldaan.

In geval van niet tijdige betaling wordt de huurder éénmalig schriftelijk of telefonisch aangemaand. Ingeval betaling uitblijft, wordt de verhuurovereenkomst door VOS CAMPER geannuleerd, mits aanrekening van annuleringskosten voorzien in artikel 6.

2. Verhuur

Afhaling en inlevering enkel na afspraak op CARWASH VOSSENBERG, Vossenbergstraat 3, 3650 Dilsen – Stokkem ( GSM: +32.468.01.89.99) stipt op afgesproken en uur. Wachturen worden aangerekend aan € 50 per begonnen uur.

Verhuurprijs en voorwaarden voor extra lange periodes steeds op aanvraag.

Winterverhuur is mogelijk, uitgezonderd wintersport .

De huurperiode bedraagt minimaal 3 nachten.

3. Uitrusting

Volgens bijgevoegde inventaris.

De motorhome is voorzien van een track & trace, alsook een dashcam.

De motorhome is aangepast aan rijbewijs B, voor een bestuurder vanaf 23 jarige leeftijd.

4. Niet toegelaten

Elk toegevoegd toestel (bijvoorbeeld friteuse, microwave, koffietoestel, …). Roken en Huisdieren op straffe van inhouding van de gestelde waarborg. Reizen naar festivals en landen die door de verzekeraar aangewezen zijn als risicovol (zie: achterzijde groene kaart).

5. Voorwaarden

Enkel Europese bestemmingen zijn toegelaten en verzekerd.

In geval van overmacht (beschadiging of panne) en de daarmee gepaard gaande eventuele onbeschikbaarheid  / onbruikbaarheid van de motorhome (o.w.v. schade door een andere huurder, defect, …) zal VOS CAMPER onverwijld de nodige inspanningen leveren om te voorzien in een vervangende motorhome weliswaar zonder enige garantie in dit verband en zonder betaling van een schadevergoeding.

Het is uiteraard ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen. Iedere overtreding in dit verband, al dan niet met inbeslagname van het voertuig, zal onherroepelijk leiden tot betaling van een schadevergoeding forfaitair begroot op de aankoopsom van het voertuig.

Ingeval van problemen en / of schade onderweg verbindt de huurder zich ertoe onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uren hiervan omstandige kennisgeving via WHAT’s APP / SMS aan de hand van foto’s te doen aan VOS CAMPER opdat deze in de mogelijkheid wordt gesteld vóór terugkomst de nodige maatregelen te treffen voor de volgende verhuring.

Contactname dient te gebeuren op het nummer +32 495 18 45 14

Levering door VOS CAMPER gebeurt in zuivere en volledige toestand. De huurder is verplicht, bij aanvang van de huurperiode de camper op eventuele schade te controleren en de minste vorm van schade onmiddellijk en uiterlijk op de vertrekdatum mee te delen. De huurder brengt de mobilhome in dezelfde staat terug als deze waarop hij hem heeft ontvangen.

Elke vorm van schade en kosten die direct verband houdt met het gebruik van de motorhome (en voor zover niet verzekerd) dan wel zaken die ontbreken, zijn te allen tijde voor rekening van de huurder.

De huurder is en blijft verantwoordelijk voor elke vorm van wettelijke overtreding gedurende de huurperiode.

Kosten die direct verband houden met het gebruik van de motorhome (wegenvignetten, milieuvignetten, brandstof, Ad Bleu, reparatie banden, verkeersboeten, …) zijn steeds voor rekening van de huurder.

 

6. Annulatie door de huurder

Indien de huurovereenkomst wordt geannuleerd – uitgezonderd een situatie van overmacht – blijft de huurder onderstaande bedragen verschuldigd:

– annulering vanaf 4 weken vóór tijdstip levering: 50 % van de huurprijs

– annulering vanaf 1 week vóór tijdstip levering: 100 % van de huurprijs

7. Verzekering en eigen risico

De verhuurder VOS CAMPER heeft ten behoeve van de huurder een omniumverzekering onderschreven.

  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Pechverlening
  • Omnium mits 1050 euro franchise per schadegeval*

* De franchise van de Carado 447 bedraagt 1050 euro.

Bij ongeval in onrecht wordt het eigen risico van de huurder vermeerderd met de repatriëringen afhaalkosten van de inboedel van de motorhome. Deze kosten worden apart gefactureerd.

  • Uitgesloten voor de verzekering zijn: interieur en luifel zoals beschreven in de verzekeringsvoorwaarden. Deze kosten worden apart gefactureerd.
  • Reizen/vervoer naar wintersportgebieden of naar landen die door de verzekeraar aangewezen zijn als risicovolle landen (zie hiervoor de achterzijde van de groene kaart) is niet toegestaan aangezien dit buiten de dekking van de verzekering valt.
  • Voor annulering-verzekering en/of personenbijstand—verzekering (ziekte, ongevallen, repatriëring, enz.) dient de huurder zich zelf voor te verzekeren.
  • De huurder mag op eigen risico zijn eigen voertuig tijdens zijn vakantie parkeren op het terrein van Voscamper.

De algemene voorwaarden van Voscamper zijn niet limitatief.

8. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank - verwerking van persoonsgegevens

Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische Recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van onderhavige overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de VERHUURDER, zonder afbreuk te doen aan het recht van VOSCAMPER, wanneer het een consument betreft, om de VERHUURDER te dagvaarden voor de Rechtbanken van het arrondissement van zijn woonplaats.

De gegevens met een persoonlijk karakter die verkregen worden naar aanleiding van de huidige overeenkomst zijn uitsluitend bestemd voor het cliënteelbeheer en marketingdoeleinden. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen heeft recht op toegang en rechtzetting van diens persoonsgegevens. Deze persoon kan zich eveneens, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de behandeling ervan met marketing doeleinde.